I, Khiêm nhường ngữ Tiếp nối bài viết về “Kính ngữ”, hôm nay mình sẽ viết cách chia động từ, cách sử dụng “Khiêm nhường ngữ” trong giao tiếng hàng ngày. Nói 1 cách cơ bản nhất về khiêm nhường ngữ thì khiêm nhường ngữ được sử dụng khi taRead More →